MAGNETNA REZONANCA

Magnetom Sempra

Aparat za magnetnu rezonancu najnovije generacije

Magnetom Sempra l,5T magnetna rezonanca, 32 kanalni aparat velikih mogućnosti, na kome se mogu raditi sve vrste kontrastnih i nekontrastnih pregleda.

Magnetna rezonanca celog tela koji predstavlja kombinaciju sekvenci koje omogućavaju uvid u morfološke promene, kao i DWI pregled celog tela (što predstavlja osnovu molekularnog imidžinga), posebno kod suspektnog relapsa iii diseminacije onkoloških bolesti, kao i u evaluaciji stanja kostanog sistemau celini.

Posebni pregledi glave, kontrastne i nekontrastne angiografije glave i vrata, pregledi kičmenog stuba, delova ili u celini, neinvazivna MR radikulografija, pregledi orbita, lica, vrata, medijastinalnih organa, dojki, mekih tkiva.

Pregledi abdomena, sa MR holangiopankreatografijom, karlice, gde posebno treba istaći da je zbog velike mogućnosti diferencijacije mekih tkiva, moguće uraditi i multiparametrijski pregled prostate, koji se svuda prihvata kao relevantan pregled u otkrivanju ranog stanja oboljenja, posebno tumora prostate, sa tzv. Pl rads klasifikacijom.

MR pregledi materice, grlića i jajnika, kao okolnih tkiva su prihvaćena osnova dijagnostike ,praćenja bolesti i terapije. Takodje,radimo i MR preglede digestivnog tubusa, nejonizujuće preglede (enterografije i kolonografije) koji su još od 2011. god. prihvaćeni kao validni pregledi kod sumnje na postojanje inflamatornih bolesti, kako u dijagnostici, tako i u poraćenju efekata terapije.

Posebno područje primene MR pregleda su sportska medicina i reumatske bolesti. Ovaj aparat omogućava uvid u stanje hrskavice, ligamenata, mišića, koštanih delova zglobova, kao i preciznu dijagnostiku hroničnih promena.